Standardy >> Zveřejnění schváleného standardu Sečení

Zveřejnění schváleného standardu Sečení

Zveřejnění schváleného standardu Sečení

9.2.2017

Na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ byl zveřejněn zpracovaný a schválený standard SPPK D02 004 Sečení, který je na uvedených stránkách zdarma ke stažení.


Standard „Sečení“ definuje mechanizační prostředky a techniku zásahů realizovaných na travních společenstvech a rákosinách za účelem jejich obnovy či zachování přírodě blízkých ekosystémů, stanovišť pro rostliny i živočichy a zachování či zvýšení jejich druhové diverzity. Trvalé travní porosty na našem území představují většinou sekundární, polopřirozené biotopy, vzniklé činností člověka. Jejich existence je tedy závislá na lidské péči. V případě, že o travní porosty není pečováno (sečením nebo pastvou), dochází nejdříve ke změně druhového složení porostu a později k postupnému zarůstání dřevinami. Sečení travních porostů je důležité nejen pro zachování či zlepšení jejich botanické skladby, ale také pro zachování charakteru krajiny. Způsob seče a termín seče ovlivňuje nejen diverzitu rostlin, ale také živočichy žijící v travních porostech (bezobratlé i obratlovce).

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt