Standardy >> Seznam standardů

Seznam standardů

Řada A (arboristické standardy)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o dřeviny rostoucí mimo les
00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
01 001 Hodnocení stavu stromů
01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti
02 Technologické postupy
02 001 Výsadba stromů

02 002 Řez stromů

02 003 Výsadba a řez keřů
02 004 Bezpečnostní vazby a podpěry
02 005 Kácení stromů
02 006 Ochrana stromů před úderem blesku
02 007 Úprava stanovištních poměrů stromů a keřů
02 008 Zakládání a péče o soubory dřevin
02 009 Speciální ošetření stromů
02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury

Řada B (voda v krajině)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o mokřady a jejich vytváření
00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
02 Technologické postupy
02 001 Vytváření a obnova tůní

02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť
02 003 Revitalizace drobných vodních toků a jejich niv
02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů
02 005 Extenzivní hospodaření na rybnících
02 006 Rybí přechody

02 007 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem

Řada C (ÚSES a krajinotvorné prvky)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zakládání a péči o skladebné části ÚSES a krajinotvorné prvky na nelesních plochách
00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
01 001 Hodnocení funkčnosti ÚSES
01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty)
02 Technologické postupy
02 001 Realizace biocenter a biokorodorů ÚSES
02 002 Vytváření krajnotvorných a interakčních prvků
02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
02 004 Péče o skladebné části ÚSES vč. Krajinotvorných a interakčních prvků
02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin
02 006 Zakládání a péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin

02 007 Krajinné trávníky

 

Řada D (péče o vybrané terestrické biotopy)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o ohrožené biotopy 

00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
02 Technologické postupy
02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí
02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin)
02 003 Pastva

02 004 Sečení
02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů
02 006 Disturbanční management na nelesních plochách
02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality)
02 008 Likvidace vybraných invazních druhů živočichů (vč. následné péče o lokality)

Řada E (speciální opatření druhové ochrany)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v oblasti druhové ochrany přírody
00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
02 Technologické postupy
02 001 Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací
02 002 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky
02 003 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce
02 004 Opatření k zabezpečení venkovního el. vedení proti zraňování ptáků a dalších živočichů
02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů


Řada F (návštěvnická infrastrutkura)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zřizování a provozu návštěvnické infrastruktury v chráněných územích interpretující přírodní dědictví a usměrňující návštěvnost
00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
01 001 Monitoring návštěvnosti v ZCHÚ

02 Technologické postupy
02 001 Zpevnění cest a povalové chodníky
02 002 Vyhlídky a překonávání výškových rozdílů (stupně, žebříky, zábradlí apod.)
02 003 Lávky a mostky
02 004 Značení cest a cyklostezek
02 005 Hraniční značení chráněných území a památných stromů
02 006 Informační tabule a panely
02 007 Vybavení odpočinkových míst (lavičky, přístřešky, altány apod.)

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt