Standardy >> Standardy

Standardy péče o přírodu a krajinu jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Slouží jako podklad pro zadávání, kontrolu, přebírání prací financovaných z dotačních programů. Standardy po odborné oponentuře vydává AOPK ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech.

Standardy budou postupně pokrývat jednotlivé oblasti péče o přírodu a krajinu, vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy.

V současnosti je navrženo šest tématických řad standardů (A až F – viz záložka seznam platných standardů), v rámci nichž jsou jednotlivé standardy zpracovávány.

Proces zpracování standardů se skládá ze sedmi základních fází:

  • Otevření vývoje standardu
  • Vývoj obsahu standardu
  • Připomínkování odbornou veřejností
  • Oponentura
  • Schválení standardu
  • Zveřejnění standardu
  • Aktualizace standardu (dle potřeby a připomínek z praxe)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt