Standardy >> Seznam platných standardů

Seznam platných standardů

Zde jsou ke stažení již schválené standardy péče o přírodu a krajinu, jejich anglická verze je doplňována průběžně.

Řada A (arboristické standardy)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o dřeviny rostoucí mimo les

01 001 Hodnocení stavu stromů, Tree assessment

01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti, Protection of woody plants during development activities

02 001 Výsadba stromů, Planting of trees

02 002 Řez stromů, Pruning of trees

02 003 Výsadba a řez keřů, Planting and pruning of shrubs

02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, Crown security systems

02 005 Kácení stromů, Tree felling

02 006 Ochrana stromů před úderem blesku, Protection of trees against lightning strike

02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin, Alteration of tree and shrub habitats

02 008 Zakládání a péče o porosty dřevin

02 009 Speciální zásahy na stromech, Special tree treatment

02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastuktury, Care of woody plants along public transport infrastructures

02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury, Care of woody plants along utility lines

Řada B (voda v krajině)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o mokřady a jejich vytváření

02 001 Vytváření a obnova tůní, Creation and restoration of pools

02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť

02 003 Revitalizace drobných vodních toků a jejich niv

02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů

02 005 K přírodě šetrné hospodaření na rybnících

02 006 Rybí přechody

02 007 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem

 

Řada C (ÚSES a krajinotvorné prvky)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zakládání a péči o skladebné části ÚSES a krajinotvorné prvky na nelesních plochách

01 001 Hodnocení funkčnosti ÚSES

01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty)

02 001 Realizace biocenter a biokorodorů ÚSES

02 002 Vytváření krajnotvorných a interakčních prvků

02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině, Planting of fruit trees in the agricultural landscape

02 004 Péče o skladebné části ÚSES vč. Krajinotvorných a interakčních prvků

02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin, Management of functional plantings of fruit woody plants

02 006 Zakládání a péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin, Establishment and management of fruit tree geen pool areas

02 007 Krajinné trávníky, Grasslands

 

Řada D (péče o vybrané terestrické biotopy)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o ohrožené biotopy 

02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí, Restoration of grasslands using regional seed mixtures

02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin)

02 003 Pastva, Grazing

02 004 Sečení, Mowing of grasslands

02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů, Measures to improve the structure of forest stands

02 006 Disturbanční management na nelesních plochách, Disturbance management on non-forest areas

02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality), Management of selected alien plant species

02 008 Likvidace vybraných invazních druhů živočichů (vč. následné péče o lokality)

 

Řada E (speciální opatření druhové ochrany)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v oblasti druhové ochrany přírody

02 001 Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací, Installing and operating mobile seasonal barriers along roads to protect amphibians

02 002 Trvalá opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky, Permanent measures to provide permeability for amphibians

02 003 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce

02 004 Opatření k zabezpečení venkovního elektrického vedení proti zraňování ptáků

02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů

02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, Livestock herd protection against large carnivore attacks


Řada F (návštěvnická infrastruktura)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zřizování a provozu návštěvnické infrastruktury v chráněných územích interpretující přírodní dědictví a usměrňující návštěvnost

01 001 Monitoring návštěvnosti v ZCHÚ

02 001 Zpevnění cest a povalové chodníky

02 002 Vyhlídky a překonávání výškových rozdílů (stupně, žebříky, zábradlí apod.)

02 003 Lávky a mostky

02 004 Značení cest a cyklostezek

02 005 Hraniční značení chráněných území a památných stromů

02 006 Informační tabule a panely

02 007 Vybavení odpočinkových míst (lavičky, přístřešky, altány apod.)

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt